Štatút Oravskej priehrady

Štatút Oravskej priehrady

Oravská priehrada je dôležitý národohospodársky objekt, súčasť Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Je tiež rekreačnou oblasťou a s priľahlým územím slúži i na rekreačnú a športovú činnosť.

Pre zachovanie a zlepšenie tohto účelu Oravskej priehrady, v záujme ochrany životného prostredia a verejného poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Námestovo, Mestské zastupiteľstvo Trstená a Obecné zastupiteľstvo Bobrov tento

štatút ako spoločné všeobecne záväzné nariadenie

mesta Námestovo, mesta Trstená a obce Bobrov podľa § 6 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

článok 1.

Štatút Oravskej priehrady platí pre územie rekreačnej oblasti Oravskej priehrady, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Do územia rekreačnej oblasti Oravskej priehrady patrí vodná nádrž a územie okolo nej, ktoré je vymedzené smerným územným plánom Námestova, Trstenej a Bobrova. Prevádzku vodnej stavby zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Povodie Váhu Piešťany, závod Ružomberok. Návštevníci vodnej stavby sú povinní rešpektovať podmienky manipulačného poriadku Orava-Tvrdošín schváleného Krajským úradom v Žiline rozhodnutím č. 2003/01511-18A zo dňa 14.3.2003.

Oravská priehrada bola s účinnosťou od 1.1.2001 Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Žiline č. 2/2000 z 24.10.2000 vyhlásená za chránený areál. Táto vyhláška upravuje vymedzenie územia chráneného areálu a podrobnosti o podmienkach jeho ochrany.

Nakoľko dňa 1.1.2003 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 543/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podmienky ochrany chráneného areálu sú vymedzené v § 15 zákona. Výnimky zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 zákona môže v odôvodnených prípadoch povoliť Krajský úrad v Žiline.

článok 2.

Štatút Oravskej priehrady je záväzný pre všetky právnické a fyzické osoby pri riešení ochrany životného prostredia, výstavby, hospodárskej činnosti, rekreácie a športovej činnosti, ako aj pre všetkých návštevníkov.

článok 3.

Zásady tvorby a ochrany životného prostredia

Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozením, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možnosti o jej zložky a prvky za účelom ich zachovania, ochrany a zlepšovania stavu životného prostredia.

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré svojou činnosťou zasahujú do prírodného prostredia sú povinné na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu jeho poškodzovania a ničenia.

Právnické a fyzické osoby sú pri vykonávaní akejkoľvek činnosti (napr. rekreácia, športová činnosť, rybolov) povinné postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov.

Prieskum alebo výskum prírody a krajiny, jej zložiek alebo prvkov je oprávnená vykonávať len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na jeho vykonávanie kvalifikačné predpoklady a súhlas orgánu ochrany prírody na jeho uskutočňovanie.

Športový rybolov možno vykonávať len na základe platného povolenia v zmysle právnych predpisov o rybárstve a platného rybolovného poriadku.

Výkon práva poľovníctva na vodnej ploche a priľahlých lesných, prípadne poľnohospodárskych pozemkoch je možné vykonávať v súlade so zákonom o poľovníctve tak, aby rušivo nezasahoval do rekreačnej oblasti v období letnej turistickej sezóny (LTS).

článok 4.

Výstavbu objektov všetkých druhov povoľujú príslušné stavebné úrady v zmysle zák. č. 50/76 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb. a zákona č. 262/92 Zb. (stavebný zákon) a zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( vodný zákon) a zák. č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

článok 5.

Pôsobenie právnických a fyzických osôb a návštevníkov

Poľnohospodárske právnické a fyzické osoby, právnické a fyzické osoby lesného a vodného hospodárstva a iné musia riadiť svoju činnosť tak, aby touto činnosťou rušivo nezasahovali do rekreačnej oblasti.

Vlastníci, správcovia, užívatelia nezalesnených poľnohospodárskych pozemkov s trávnym porastom sú povinní najmenej raz do roka trávu pokosiť, pohrabať a odviesť, vždy najneskôr do 15.júna a do konca LTS podľa potreby.

Toto ustanovenie neplatí v severovýchodnej časti okolia Oravskej priehrady na lokalitách Za Jelešnou, Surdíky, Polianka, Pahrbky, Kraľoviny, zátoka Zubrohlava a Bobrov.

Lesy v okolí vodnej nádrže Oravská priehrada sú lesy chránené a lesy osobitného určenia, ktorých hlavným poslaním je chrániť brehy tejto vodnej nádrže a tým aj samotnú nádrž. Lesné hospodárstvo v okolí vodnej nádrže Or. priehrady sa riadi schváleným lesným hospodárskym plánom a platným zákonom o lesoch.

Správca lesa je povinný ťažbu dreva a jeho prepravu v miestach turistického ruchu vykonávať v dobe mimo hlavnej turistickej sezóny, približovacie linky a lesné sklady zriaďovať len v súlade s poslaním rekreačnej oblasti Oravskej priehrady. Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenie, môže sa užívať bez povolenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Iné užívanie vôd si vyžaduje súhlas alebo povolenie vodohospodárskeho orgánu. Všetky objekty a zariadenia musia byť napojené na vodovodnú a kanalizačnú sieť. Vypúšťanie splaškových vôd je možné len do verejnej kanalizácie. V prípade, že to nie je možné, musia byť splaškové vody zachytávané do vodonepriepustnej žumpy. Podmienky napojenia na vodovodnú, kanalizačnú sieť resp. do žumpy stanoví príslušný stavebný úrad.

Odpadky možno ukladať len do nádob na smeti a vlastník využívajúci tieto nádoby zaistí včasný odvoz a čistotu v okolí miesta nádob.

Zakazuje sa:

 • akékoľvek znečisťovanie vody v nádrži Oravskej priehrady a ostatných zložiek životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi,
 • sypať domový odpad do voľnej prírody (do vodnej nádrže, v lese, na lúky, do koryta vodných tokov a pod.) ,
 • sadiť alebo rúbať porasty na brehoch bez povolenia alebo súhlasu vlastníka pozemku a orgánu ochrany prírody,
 • pásť, kúpať a voľne vypúšťať domáce zvieratá, vrátane psov, na brehy vodnej nádrže Or. priehrady,
 • stanovanie, táborenie, státie a parkovanie mimo priestorov na túto činnosť vymedzených a označených,
 • klásť ohne, okrem miest na to určených,
 • vypaľovať trávne porasty,
 • poškodzovať, ničiť, trhať a vykopávať chránené druhy rastlín a poškodzovať ich biotopy,
 • usmrcovať, chytať a zraňovať chránené druhy živočíchov a poškodzovať ich biotopy,
 • do maloplošného chráneného územia Vtáči ostrov a jeho chráneného pásma (priestor do 30 m smerom von od ostrova) sa zakazuje vstup a plavba na člnoch alebo iným spôsobom ,
 • v chránenej prírodnej pamiatke Slanický ostrov sa zakazuje pohyb mimo označených miest a trás, rušiť pokoj a ticho.

článok 6.

Vodná záchranná služba (VZS) musí byť zabezpečená u všetkých prevádzkovateľov plážových kúpalísk, požičovní malých plavidiel. Plavidlá Vodnej záchrannej služby musia byť označené znakmi v zmysle PBPP a nápismi Vodná záchranná služba.

článok 7.

Priehradná nádrž, ako sledovaná uzavretá vodná cesta sa môže využívať v zmysle zákona č. 184/2002 Z.z. vodný zákon a zák. č. 338/2000 Z.z. – zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj pre:

- plavbu lodí,
- športovú a rekreačnú plavbu malých a rekreačných plavidiel,
- poriadanie verejných podujatí, pretekov na vode a poriadanie ďalších vodných športov,

každoročne v čase od 1. apríla do zámrzu vodnej plochy, najneskoršie však do 31.decembra v dennom čase t.j. od východu po západ slnka.

Každoročne v období od zámrzu vodnej hladiny, respektíve od 1.1.do 30.3. musia byť všetky plavidlá vytiahnuté na breh, nad kótu najvyššieho vzdutia vodnej hladiny, alebo uskladnené na vhodnom mieste na prezimovanie. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na plavidlá rybného hospodárstva ako aj plavidlá rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu (obdobne členov napr. policajného zboru, záchranárskeho zboru a pod.) pri výkone kontrolnej činnosti.

Plavebná prevádzka sa riadi ustanoveniami vyššie uvedených zákonov, ako aj Výnosu MDPaT SR č. 1740/M-2001, ktorým sa vydávajú pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidlá po vnútrozemských vodných cestách SR, ako aj opatrení Štátnej plavebnej správy č.j. 5389-

3.201/2001-UVC č. 1/2001 pre prevádzku plavidiel na uzavretých vodných cestách SR a č.j. 1655-3.201/2002 – Poriadok pre prevádzku plavidiel na uzavretej vodnej ceste VD Oravská priehrada.

článok 8.

O plochách vodnej nádrže Oravská priehrada určených na kúpanie rozhodne v zmysle § 56 ods.4 zák. 184/2002 Z.z. o vodách Krajský úrad v Žiline, odbor životného prostredia.

Prevádzkovatelia pláži sú povinní zabezpečiť:
 • súhlas orgánu na ochranu zdravia k prevádzkovaniu pláží, príp. plážového kúpaliska po predložení vypracovaného prevádzkového poriadku, laboratórneho rozboru vody z vodnej nádrže pred sezónou (z jej kúpacej časti) vyšetreného v akreditovanom , prípadne certifikovanom laboratóriu v ukazovateľoch uvedených vo vyhláške MZ SR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská – tabuľka č.2, pričom výsledky musia vyhovovať vyššie uvádzanej vyhláške a prevádzkového poriadku pláže, príp. plážového kúpaliska,
 • označenie plochy na kúpanie bójami v zmysle PBPP a Opatrení ŠPS, uvedených v bode 7, tohto štatútu,
 • službu člena vodnej záchrannej služby (ďalej len VZS) a zdravotnej služby počas kúpania,
 • záchranný čln pre potreby člena ZVS,
 • určiť a označiť stanovište člena VZS, ktoré musí byť vybavené stožiarom a signalizačnými zástavkami, z ktorých biela znamená vhodné podmienky na kúpanie, červená znamená nebezpečenstvo pri vstupe do vody priehrady a čierna , doplnená zvukom sirény, znamená zákaz vstupu do vody priehrady a príkaz na opustenie vodnej plochy.
Kúpanie v priehradnej nádrži je povolené len vo vyznačených častiach nádrže (bójkami) v čase od 9,00 hod. do 18,00 hod..
Kúpajúci sú povinní dbať na dodržiavanie poriadku plážového kúpaliska a riadiť sa pokynmi členov VZS.
Kúpanie mimo stanovených hodín je na vlastné nebezpečenstvo kúpajúceho.
Pri kúpaní sa zakazuje:
 • opustiť vymedzený priestor plážového kúpaliska smerom na vodnú plochu,
 • dotýkať sa alebo poškodzovať signálne zariadenia,
 • ponechať kúpať osoby mladšie ako 15 rokov bez dohľadu dospelej osoby,
 • kúpať sa v noci,
 • prevádzať v priehrade hygienické úkony,
 • kúpať sa v priestoroch určených na pristavanie a státie plavidiel, požičovní malých plavidiel a v miestach vyhradených pre inú športovú a rekreačnú činnosť na vodnej ploche - v zmysle opatrení ŠPS.

článok 9.

Ostatné ustanovenia

Začiatok a ukončenie činnosti, otváracie a zatváracie hodiny dočasných prevádzok (stánkový a iný príležitostný predaj) podlieha rozhodnutiu MsÚ Námestovo, MsÚ Trstená a OcÚ Bobrov a to pre každú sezónu osobitne.

Začiatok činnosti prevádzok podlieha o.i. rozhodnutiu orgánu na ochranu zdravia - štátneho okresného hygienika príslušného okresného úradu. Pred LTS prevádzkovateľ sezónnych stánkov a ubytovacích zariadení požiada v dostatočnom časovom predstihu príslušného štátneho okresného hygienika o súhlas s predajom požívatín a s poskytovaním ubytovania.

Pri organizovaní slávností na Oravskej priehrade, požiada organizátor príslušného štátneho okresného hygienika o vydanie rozhodnutia.

článok 10.

Zábavné podniky (strelnice, kolotoče a pod.) môžu vykonávať svoju činnosť len na miestach pre tento účel vyhradených. Také miesta určí MsÚ Námestovo, MsÚ Trstená a OcÚ Bobrov po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemku a orgánu na ochranu zdravia.

Prevádzkovatelia produkujúci hudobnú produkciu sú povinní dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia vlády č. 40/2003 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

článok 11.

Organizácie, ktoré poskytujú ubytovacie služby vo vlastných stanoch v sezónnych autocampingoch, sú povinné zabezpečiť stráženie a ochranu takých objektov.

článok 12.

Občania ubytovaní v rekreačných zariadeniach:
a) sú povinní:
 • dbať na čistotu v zariadeniach a okolí, po odchode odstrániť všetky nečistoty a odpadky,
 • uhradiť miestny poplatok za rekreačný pobyt,
 • zachovať ubytovací poriadok
b) nesmú:
 • zakladať ohne, okrem miest na tento účel určených, rúbať stromy alebo kríky
akýmkoľvek spôsobom rušivo zasahovať do prírody.

článok 13.

Správcovia a vlastníci chát v rekreačnej oblasti Oravskej priehrady sú:
a) povinní:
 • udržiavať na nezastavaných častiach pozemku čistotu,
 • hlásiť bezodkladne vlastníkovi pozemku MsÚ resp. OcÚ zmenu správy alebo vlastníctva chaty,
 • umožniť príslušným orgánom vykonať preventívne protipožiarne prehliadky v kalendárnom roku,
 • plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú z predpisov o miestnych poplatkoch, poplatky riadne platiť a odvádzať príslušnému MsÚ resp. OcÚ.
b) Nesmú:
 • ohradzovať stavebné pozemky, na ktorých sú postavené chaty, bez stavebného povolenia,
 • stavať pri svojich chatách tabule so zákazmi, určenými pre verejnosť,
 • vytvárať prístupové cesty ku chatám, v rozpore so zastavovacími plánmi,
 • robiť úpravy stavieb a okolia bez súhlasu stavebného úradu.

článok 14.

V oblasti Oravskej priehrady je čas nočného pokoja od 23,00 hod. do 7,00 hod.. V uvedenom čase občania sú povinní zdržiavať sa všetkých konaní, ktoré by nočný kľud rušili.

článok 15.

Chodci v rekreačnej oblasti Oravskej priehrady môžu štátnu cestu prechádzať len na miestach určených príslušnou dopravnou značkou. Pozdĺž štátnej cesty môžu chodiť len po vybudovaných chodníkoch.

článok 16.

Kontrolu dodržiavania tohoto štatútu budú vykonávať primátori miest a starosta obce, kontrolné orgány samospráv, Krajský úrad životného prostredia, Štátna plavebná správa, Štátny zdravotný ústav, Slovenská agentúra ŽP- CHKO Horná Orava, Lesy SR, š.p., Povodie Váhu, Riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu a ďalšie poverené orgány verejnej správy.

článok 17.

Za porušovanie tohto štatútu možno vyvodiť zodpovednosť podľa platných právnych predpisov.

článok 18.

Týmto štatútom nie sú dotknuté iné práva a povinnosti vyplývajúce z právnych noriem a platných predpisov.

článok 19.

Zrušuje sa doteraz platný Štatút Oravskej priehrady, zo dňa 1.8.1995.
Tento Štatút Oravskej priehrady nadobúda účinnosť dňom 15.7.2003.