MO SRZ

MO SRZ

Slovenský rybársky zväz je občianským združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

Slovenský rybársky zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zveľaďovania rybárstva a o výkon rybárskeho práva. 

Slovenský rybársky zväz v súlade so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacou vyhláškou zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov a vytvára tým podmienky na umožnenie výkonu rybárského práva občanom združeným vo zväze.

Slovenský rybársky zväz sa stará o kultúrnu a odbornú výchovu členov zväzu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho odpočinku.

Slovenský rybársky zväz môže spolupracovať s občianskými združeniami a vstupovať do vyšších združení ako kolektívny člen.