1/2009

 

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia v Námestove
 
 
 
RYBÁRSKY SPRAVODAJ
február 2009
 
 
TERMÍNY VÝDAJA POVOLENIEK
 
   Termíny výdaja povolení na rok 2009:
                                                     
07.03.2009 od 1300 do 1700 hodiny v reštaurácii Furmanka
15.03.2009 od 1300 do 1700 hodiny v reštaurácii Furmanka
22.03.2009 od 900 do 1200 hodiny v ZŠ Komenského 
05.04.2009 od 900 do 1200 hodiny v ZŠ Komenského        
19.04.2009 o001300 do 1700 hodiny v reštaurácia Furmanka
25.04.2009 od 1300 do 1700 hodiny v reštaurácii Furmanka
 
    
Dňom 25.04.2009 končí výdaj povolení na rok 2009!!
 
 
Členské príspevky
 
   Členské príspevky je možné uhradiť iba pri výdaji povoleniek, najneskoršie však do 31.3.2009 Pri neuhradení v tomto termíne končí členstvo v organizácii.
   Na výročnej členskej schôdzi úhrada členských príspevkov nebude možná!
 
 
 
BRIGÁDY
                          
 V roku 2009 plánuje MO SRZ tieto termíny brigád:
 
1/ Kaprový revír MO SRZ:   
                           18.04.2009
                           02.05.2009
   Zraz brigádnikov o 700 hodine pri lodi.
   Plánované práce - čistenie brehov kaprového revíru od mosta po
                     Skalkový potok.
                              
2/ Čistenie brehov Oravskej priehrady: 23.05.2009
   Zraz brigádnikov o 700 hodine na parkovisku pod kostolom v     
   Námestove.
   Plánované práce - čistenie brehov Oravskej priehrady.
 
3/ Lomnica:                09.05.2009
   Zraz účastníkov na konci obce Lomná pri potoku.
   Plánované práce – úprava brehov, budovanie kaskád.
 
4/ Riečka:                  09.05.2009   
   Zraz účastníkov pri moste ponad štátnu cestu.
   Plánované práce - stavba kaskád.
 
5/ Rybársky dom: termíny po dohode so správcom Rybárskeho domu
   /informovať sa osobne/.
 
 
   Okrem týchto brigád je možné organizovať brigády na úpravu
   revírov v jednotlivých obciach. Termín a rozsah prác je ale
   potrebné vopred konzultovať a odsúhlasiť s hospodárom
   p. Dušanom Pindjakom č.t. 0907 607660 alebo 0910 674084
   alebo s vedúcim brigád p. Planietom Ľudovítom na č.t. 0903
   535175. Pri nedodržaní tejto podmienky brigáda účastníkom
   priznaná nebude.
                
   UPOZORNENIE: Pozvánky na brigády nebudú posielané!
   Na brigády príďte vo vhodnej obuvi a obleku. Podľa možnosti si
   prineste potrebné náradie - podľa charakteru plánovaných prác
   /krompáč, sekera, mačeta, rýľ,../ a pracovné rukavice. 
 
 
CELOORAVSKÉ PRETEKY v LRU
 
   36. ročník Celooravských pretekov v LRU poriada dňa 10.05.2009 MO SRZ v Trstenej. Zraz účastníkov na brehu vyrovnávacej vodnej nádrže povyše hrádze.
UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané!
             Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!                               
 
ŠPORTOVÝ DEŇ RYBÁROV MO SRZ
  
      Z dôvodu nedostatku miesta pre vytýčenie štandov je športový deň rozdelený na dva dni jeden deň deti, druhý deň dospelí.
 
   Termín konania: 02.05 2009 deti
                                03.05.2009 dospelí
                  
   Miesto konania: pod čerpacou stanicou.
   Zraz účastníkov je o 700 hodine.
 
      Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku.
   Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Námestovo a deti registrované v rybárskych krúžkoch.
   Dĺžka preteku: dospelí - 3 hodiny 
                  deti    - 2 hodiny.  
Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov.
Po ukončení súťaže bude podaný guľáš.                            
UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané!
             Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!                               
 
                                                         
Preteky
 
1/ Preteky detí LRU - plávaná:
   Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v rybárskych krúžkoch.
   I. kolo 16.05.2009
   II. kolo 23.05.2009
   Zraz účastníkov pod čerpacou stanicou o 8oo hodine. Povolený lov na plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať.
 
 
                                                            
2/ Oravské rybárske preteky LRU - plávaná
   Súťaž trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti družstiev z MO SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej.                   Termíny pretekov: 
                  1. kolo 26.04.2009   
                  2. kolo 17.05.2009                                           
                  3. kolo 24.05.2009                 
 
   Zraz účastníkov o 600 hodine pod čerpacou stanicou.
Prihlášky do súťaže možno podať najneskôr do 20.04.2009 vedúcemu pre športovú činnosť Mgr. Ivanovi Veljačikovi
č.t. 0905 795564
 
 UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!
 
 
 
 
ŠKOLENIE A SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV
 
   Školenie 22.03.2009 o 900 hodine v ZŠ Komenského
   Skúšky    05.04.2009 o 900 hodine v ZŠ Komenského
 
 
 
 
VYPISOVANIE ČÍSEL RYBÁRSKYCH REVÍROV DO ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH
 
a)     Pri vypisovaní vychádzky /dátum, číslo revíru/ pred začiatkom lovu je potrebné uvádzať nielen stredné štvorčíslie revíru ale aj prvé číslo revíru. Toto číslo udáva príslušnosť daného revíru k jednotlivej oblasti. Napr. rybársky revír č. 3-4870-4-1 Veselianka, potrebné je uvádzať 3-4870. Toto upresnenie je potrebné z dôvodu ujednotenia evidencie ale najmä aby nedochádzalo k prípadnej zámene pri vyhodnocovaní úlovkov /vo zväzových a zvláštnych povolení/, nakoľko rybárske revíry sú v jednotlivých oblastiach číslované vždy od čísla 0010.
 
b)     Všetky druhy rýb sa zapisujú do denného sumáru celým názvom (napr. kapor, karas, plotica,...) mimo pstruhov, kde je povolené používať skratky.
 
c)     Pri privlastnení si kapra, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca, lieňa, podustvy, mreny severnej, a lososovitých druhov rýb sa každá ulovená ryba zapisuje samostatne do osobitného riadku.
 
 
d)     Nie je dovolené zapisovať počet úlovkov v tvare 1+1.
 
e)     V prípade, že po ulovení a zapísaní prvého úlovku (z druhov rýb uvedených v bode c) pokračujete v love, je potrebné zapísať do nového riadku opäť dátum a číslo revíru.
 
 
f)     Po ukončení lovu je loviaci povinný vyškrtať prázdne políčko (druh ryby a počet) ak nezaznamenal v tento deň, alebo po zapísaní prvého úlovku (z druhov rýb uvedených v bode c) žiadny úlovok.
 
 
ÚLOVOK ROKA
 
 Do súťaže o úlovok roka boli podané nasledovné prihlášky:
 
           
        Verníček Filip       šťuka severná                10,50 kg        
        Kovalčík Milan       šťuka severná               10,80 kg          
        Kovalčík Milan       kapor pontokaspický   14,60 kg         
        Joštiak Juraj        ostriež zelenkastý                      1,50 kg   
                             šťuka severná                                 10,00 kg          
                             kapor pontokaspický                       11,00 kg           
        Chlupáček Juraj      šťuka severná                         14,00 kg
                             šťuka severná                                 14,20 kg
        Graňák Pavol         šťuka severná                         13,00 kg
        Kramarčík Pavol      boleň dravý                              5,00 kg
        Šimútka Tomáš        zubáč veľkoústy                     7,00 kg
        Šimútka Milan ml.    šťuka severná                       10,36 kg
        Kramarčík Pavol      šťuka severná                         5,50 kg
        Rentka Milan         kapor pontokaspický               11,00 kg
        Rentka František ml. šťuka severná                       8,20 kg
        Rentková Lenka       kapor pontokaspický             10,02 kg
        Kubica Matúš         šťuka severná             10,25 kg     
           
 
 
ZARYBŇOVANIE V ROKU 2008
 
                                        Skutočnosť       zdarma
druh ryby                           plán                MO                z Rady___   
kapor dvojročný           500 kg             500 kg               500 kg 
šťuka roček                  200 kg             200 kg
podustva               20 000 kusov        12 000 kusov    1 200 kusov
pstruh pot. ročný      10 000 kusov     10 000 kusov 
pstruh pot. štvrťročný 30 000 kusov   30 000 kusov
lipeň ročný 10 cm      10 000 kusov   10 000 kusov     5 500 kusov
pstruh dúhový lovný       600 kg           1 000 kg            
hlavátka ročná            200 kusov         200 kusov
 
Celková hodnota zakúpených násad je 12 540,3 € (377 789,20 Sk)
          hodnota násad z Rady 2 521,08 € (75 950 Sk).
   U podustvy bola plánovaná menšia násada v cene 2,40/kus. Dodaná bola násada väčšia v cene 3,50 SK/kus. Celkové plánované náklady na zarybnenie vo výške 350 000 Sk boli prekročené o 27 789,20 Sk.
 
   Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-0070-1-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky a z rezervného fondu Rady.
 
 
 
PLÁN ZARYBŇOVANIA V ROKU 2009
 
                                 množstvo                  cena
                        povinné
druh ryby              zarybnenie                plán                       ____             
kapor dvojročný            250 kg         500 kg                1 211,50 €
šťuka roček                  0                    200 kg                1 460,60 €  
podustva                10 000 kusov   20 000 kusov        2 400,00 €
pstruh pot. ročný    10 000 kusov   10 000 kusov       1 726,10 €
pstruh pot. štvrťroč.        0                30 000 kusov      1 991,70 €
pstruh dúhový lovný          0            900 kg                     2 850,00 €
lipeň ročný              6 500 kusov   10 000 kusov          2 804,90 €
hlavátka ročná             100 kusov      200 kusov       54,00 €
Celková hodnota násad                              14 498,80 €                                
 
 
 
 
DOHODA O VZÁJOMNEJ NÁVŠTEVNOSTI REVÍROV
 
   Platnosť trojdohody o vzájomnej návštevnosti revírov MO SRZ Dolný Kubín, Námestovo a Trstená skončila,na základe výpovede zo strany MO SRZ Trstená,dňom 31.12.2008.
   Po vzájomných jednaniach predsedníctiev výborov došlo ku dnešnému dňu k dohode o vzájomnej návštevnosti revírov medzi
MO SRZ Námestovo a MO SRZ Dolný Kubín.
 
Hlavné body dohody o vzájomnej návštevnosti revírov s MO SRZ Dolný Kubín:    
 
 1. Predmetom dohody je vzájomná návštevnosť obhospodarovaných rybárskych revírov a výkon rybárskeho práva členov organizácií zmluvných strán.
 
Uzavretá dohoda o návštevnosti rybárskych revírov je platná na pstruhových, lipňových a kaprových revíroch v rozsahu platného rybárskeho poriadku.
     
 1. Výkon rybárskeho práva vo  všetkých pstruhových  revíroch zahrnutých 
  do dohody sa bude vykonávať len na základe platných pstruhových 
  povolení vydaných MO Námestovo a Dolný Kubín.
 
 1. Výkon rybárskeho práva vo všetkých  lipňových revíroch zahrnutých
   do dohody sa bude vykonávať na základe   platných miestnych
  lipňových a  zväzových lipňových povolení vydaných MO Námestovo a Dolný Kubín.
 
 1. Výkon rybárskeho  práva  vo  všetkých kaprových  revíroch  zahrnutých
   do dohody sa bude vykonávať na základe platných miestnych kaprových
  a zväzových povolení vydaných MO Námestovo a Dolný Kubín.
 
 1. Podmienkou pre lov v revíroch MO SRZ Dolný Kubín je nalepenie a opečiatkovanie bezplatnej známky. O známku môžete požiadať hospodára MO SRZ Dolný Kubín.
   
 1. Nahlasovanie zistených priestupkov členov troch zmluvných organizácii sa bude vykonávať ihneď po ich zistení členmi Rybárskej stráže a riešiť sa budú v miestne príslušnej disciplinárnej komisii. Vo všeobecnosti je platná zásada oznamovania spôsobu vyriešenia priestupkov miestnej organizácii.
 
 
 
 
AKTÍV RYBÁRSKEJ STRÁŽE
 
Aktív rybárskej stráže bude dňa 15.04.2009 o 16oo hodine v Rybárskom dome.