1/2007

TERMÍNY VÝDAJA POVOLENIEK

Termíny výdaja povolení na rok 2007:
10.03.2007 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
11.03.2007 od 09.00 do 12.00 hodiny v SOUs Námestovo
24.03.2007 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
25.03.2007 od 09.00 do 12.00 hodiny v SOUs Námestovo     
14.04.2007 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
22.04.2007 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
    
Dňom 22.04.2007 končí výdaj povolení na rok 2007!!!

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Členské príspevky je možné uhradiť iba pri výdaji povoleniek, najneskoršie však do 31.3.2007. Pri neuhradení v tomto termíne končí členstvo v organizácii.
Na výročnej členskej schôdzi úhrada členských príspevkov nebude možná!

BRIGÁDY

V roku 2007 plánuje MO SRZ tieto termíny brigád:

1/ Nádrž pod loďou Roháče: 21.04.2007
                           28.04.2007        
   Zraz brigádnikov o 700 hodine pri lodi.
   Plánované práce - čistenie brehov Oravskej priehrady a nádrže.

3/ Michalovský potok: 28.04.2007  
   Zraz brigádnikov pri bitúnku o 700 hodine.
   Plánované práce - čistenie brehov a toku Michalovského potoka.
                               
5/ Čistenie brehov Oravskej priehrady: 26.05.2007
   Zraz brigádnikov o 700 hodine na parkovisku pod kostolom v      
   Námestove.
   Plánované práce - čistenie brehov Oravskej priehrady.

6/ Lomnica: 19.05.2007
   Zraz brigádnikov na ceste pri poslednom dome v obci Lomná časť
   Poľany – vyšný koniec o 700 hodine.
   Plánované práce – úprava brehov.

7/ Riečka: 26.05.2007
   Zraz brigádnikov o 700 hodine pri moste.
   Plánované práce - stavba kaskád.

8/ Rybársky dom: termíny po dohode so správcom Rybárskeho domu
   /informovať sa osobne/.

Okrem týchto brigád je možné organizovať brigády na úpravu revírov v jednotlivých obciach. Termín a rozsah prác je ale potrebné vopred konzultovať a odsúhlasiť s vedúcim brigád p. Planietom Ľudovítom na č.t. 0903 535175. Pri nedodržaní tejto podmienky brigáda účastníkom priznaná nebude.

                 
UPOZORNENIE:

Pozvánky na brigády nebudú posielané! Na brigády príďte vo vhodnej obuvi a obleku. Podľa možnosti si prineste potrebné náradie - podľa charakteru plánovaných prác /krompáč, sekera, mačeta, rýľ,../

CELOORAVSKÉ PRETEKY v LRU, ŠPORTOVÝ  DEŇ  RYBÁROV  MO SRZ

Termín konania:   deti 28.04.2007 , dospelí 29.04.2007
Miesto konania: v nádrži pod loďou Roháče /pod autobusovým nástupišťom/. Zraz účastníkov je o 700 hodine pri lodi.

V tomto roku poriadame 35. ročník Celooravských pretekov v LRU. Rozhodli sme sa spojiť Celooravské preteky so Športovým dňom rybárov. Pretože predpokladáme pomerne veľkú účasť, rozdelili sme súťaže do dvoch dní. 28.04.2007 budú súťažiť deti a 29.04.2007  dospelí členovia.
Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku.
Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Námestovo a deti registrované v rybárskych krúžkoch.

Dĺžka preteku: dospelí - 3 hodiny , deti - 2 hodiny.  
Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov.
Po ukončení súťaže bude podaný guľáš.                            

UPOZORNENIE:
Pozvánky na športový deň nebudú posielané! Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!

PRETEKY

1/ Preteky detí LRU - plávaná:
   Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v rybárskych krúžkoch.
   I. kolo  05.05.2007
   II. kolo 12.05.2007

Zraz účastníkov pri lodi Roháče o 8oo hodine. Povolený lov na plávanú s jedným  prútom.Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať.                                                            
2/ Oravské rybárske preteky LRU - plávaná
Súťaž trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti družstiev z MO SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej.

Termíny pretekov:
1. kolo  06.05.2007
2. kolo  13.05.2007
3. kolo  27.05.2007

 

Zraz účastníkov o 600 hodine pri lodi Roháče /pod autobusovým nástupišťom. Prihlášky do súťaže možno podať najneskôr do 01.05.2007 vedúcemu pre športovú činnosť Mgr. Ivanovi Veljačikovi.


UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!


3/ Muška Biela Orava - 8. ročník:
Pretek pre členov MO SRZ z Námestova, Dolného Kubína a Trstenej. Otvorenie sezóny poriada MO SRZ v Trstenej termín zatiaľ neurčený. Letný pretek poriada MO SRZ V Dolnom Kubíne termín zatiaľ neurčený. Záver pretekárskej sezóny  MO SRZ Námestovo dňa 30.09.2007, zraz pretekárov o 900 hodine v Rybárskom dome.

UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!

ŠKOLENIE A SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Školenie  11.03.2007 o 900 hodine v SOUs Námestovo
Skúšky    25.03.2007 o 900 hodine v SOUs Námestovo

VYPISOVANIE ČÍSEL RYBÁRSKYCH REVÍROV DO ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

Pri vypisovaní vychádzky /dátum, číslo revíru/ pred začiatkom lovu je potrebné uvádzať nielen stredné štvorčíslie revíru ale aj prvé číslo revíru. Toto číslo udáva príslušnosť daného revíru k jednotlivej oblasti. Napr. rybársky revír č. 3-4870-4-1 Veselianka, potrebné je uvádzať 3-4870. Toto upresnenie je potrebné z dôvodu ujednotenia evidencie ale najmä aby nedochádzalo k prípadnej zámene pri vyhodnocovaní úlovkov /vo zväzových a zvláštnych povolení/, nakoľko rybárske revíry sú v jednotlivých oblastiach číslované vždy od čísla 0010.

ÚLOVOK ROKA

  Do súťaže o úlovok roka boli podané nasledovné prihlášky:
  Dospelí
  Palo Miroslav         kapor        12,0  kg    bronzový odznak 
  Červeň Milan         šťuka        15,0  kg    strieborný odznak

  Deti 
  Laštík Richard        boleň         2,6  kg

ZARYBŇOVANIE V ROKU 2006

Druh ryby  plán Skutočnosť
MO Zdarma z Rady
kapor dvojročný 500 kg 500 kg 700 kg
šťuka roček 200 kg 200 kg  
podustva 20 000 ks 23 300 ks  
pstruh pot. 4 cm 10 000 ks 37 500 ks  
pstruh pot. rýchlený 30 000 ks 17 587 ks  
lipeň ročný 16 000 ks 16 000 ks  
pstruh dúhový lovný 700 kg 700 kg 100 kg
hlavátka ročná 200 ks  260 ks   


Celková hodnota zakúpených násad je  376 736,4 Sk, hodnota násad z Rady 65 500 Sk. Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-0070-1-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky.

PLÁN ZARYBŇOVANIA V ROKU 2007

Druh ryby Zarybnenie (množstvo) Cena
povinné plán Sk 
kapor dvojročný 250 kg 500 kg 45 000 Sk 
šťuka roček 0 200 kg 44 000 Sk
podustva 10 000ks 50 000 ks  105 000 Sk
pstruh pot. ročný 10 000 ks 10 000 ks 45 000 Sk
pstruh pot. štvrťroč. 0 30 000 ks 60 000 Sk 
pstruh dúhový lovný 0 1 000 kg 96 000 Sk
lipeň ročný  6 500 ks 16 000 ks  104 000 Sk
hlavátka ročná  100 ks  200 ks 1 600 Sk 
Celková hodnota násad 500 600 Sk