1/2006

TERMÍNY VÝDAJA POVOLENIEK

Výbor MO SRZ schválil tieto termíny výdaja povolení na rok 2006:

 • 25.02.2006 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
 • 05.03.2006 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
 • 11.03.2006 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
 • 25.03.2006 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
 • 26.03.2006 od 9.00 do 12.00 hodiny v SOUs Námestovo
 • 09.04.2006 od 9.00 do 12.00 hodiny v SOUs Námestovo
 • 23.04.2006 od 13.00 do 17.00 hodiny v reštaurácii Furmanka
 • Dňom 23.04.2006 končí výdaj povolení na rok 2006!!!

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Členské príspevky je možné uhradi? iba pri výdaji povoleniek, najneskoršie však do 31.3.2006. Pri neuhradení v tomto termíne končí členstvo v organizácii. Na výročnej členskej schôdzi úhrada členských príspevkov nebude možná!

BRIGÁDY

V roku 2006 plánuje MO SRZ tieto termíny brigád:

 1. Nádrž pod loďou Roháče: 01.04.2006, 22.04.2006
  Zraz brigádnikov o 7.00 hodine pri lodi. Plánované práce - čistenie brehov Oravskej priehrady a nádrže.
 2. Michalovský potok: 13.05.2006
  Zraz brigádnikov pri bitúnku o 7.00 hodine. Plánované práce - čistenie brehov a toku Michalovského potoka.
 3. Čistenie brehov Oravskej priehrady: 27.05.2006
  Zraz brigádnikov o 7.00 hodine na parkovisku pod kostolom v Námestove. Plánované práce - čistenie brehov Oravskej priehrady.
 4. Lomnica: 22.04.2006
  Zraz brigádnikov na ceste pri poslednom dome v obci Lomná čas? Poľany - vyšný koniec o 7.00 hodine. Plánované práce - úprava brehov.
 5. Riečka: 22.04.2006
  Zraz brigádnikov o 7.00 hodine pri moste. Plánované práce - stavba kaskád.
 6. Rybársky dom: termíny po dohode so správcom Rybárskeho domu /informova? sa osobne/.
  Zraz brigádnikov v Rybárskom dome o 7.00 hodine. Plánované práce - oprava plotu, údržbárske práce, kosenie...

Okrem týchto brigád je možné organizova? brigády na úpravu revírov v jednotlivých obciach. Termín a rozsah prác je ale potrebné vopred konzultova? a odsúhlasi? s vedúcim brigád p. Planietom Ľudovítom na č.t. 0903 535175. Pri nedodržanítejto podmienky brigáda účastníkom priznaná nebude.

UPOZORNENIE: Pozvánky na brigády nebudú posielané!

Na brigády príďte vo vhodnej obuvi a obleku. Podľa možnosti si prineste potrebné náradie - podľa charakteru plánovaných prác /krompáč, sekera, mačeta, rýľ,../

ŠPORTOVÝ DEŇ RYBÁROV MO SRZ

Termín konania - 30.04.2006 v nádrži pod loďou Roháče (pod autobusovým nástupiš?om). Zraz účastníkov je o 7.00 hodine pri lodi. Športového dňa sa môžu zúčastni? členovia našej MO s rodinnými príslušníkmi. Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku. Sú?aže sa môžu zúčastni? členovia MO SRZ Námestovo a deti registrované v rybárskych krúžkoch.

Dĺžka preteku: dospelí-3 hodiny, deti - 2 hodiny.

Hodnotenie úlovkov 1 gram = 1 bod.

Po ukončení sú?aže bude podaný guláš.

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané! Účas? na akcii je na vlastné nebezpečie!

PRETEKY

1. Preteky detí:

Účas? na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v rybárskych krúžkoch. Zoznam pretekárov predložia jednotliví vedúci krúžkov na výbor MO SRZ do 30.04.2006.

1. preteky LRU-plávaná

I.         kolo 06.05.2006

II.        kolo 20.05.2006

Zraz účastníkov pri lodi Roháče o 8.00 hodine. Povolený lov na plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú bodované a ktoré si pretekár bude môc? ponecha?.

 2. Oravské rybárske preteky na plávanú.

Sú?až trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti družstiev z MO SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej.

Termíny pretekov:

1. kolo 07.05.2006

2. kolo 21.05.2006

3. kolo 10.09.2006

Zraz účastníkov o 6.00 hodine pri lodi Roháče (pod autobusovým nástupiš?om). Prihlášky do sú?aže možno poda? najneskôr do 01.05.2006 vedúcemu pre športovú činnos? Mgr. Ivanovi Veljačikovi.

UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!

3. Muška Biela Orava - 8. ročník.

 Pretek pre členov MO SRZ z Námestova, Dolného Kubína a Trstenej. Otvorenie sezóny poriada MO SRZ v Trstenej termín zatiaľ neurčený. Letný pretek poriada MO SRZ V Dolnom Kubíne termín zatiaľ neurčený. Záver pretekárskej sezóny MO SRZ Námestovo dňa 01.10.2006, zraz pretekárov o 9.00 hodine v Rybárskom dome. UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!

TROJDOHODA

Dohoda o vzájomnej navštevovanosti rybárskych revírov a výkone rybárskeho práva zo dňa 20.02.2003 je platná aj pre rok 2006. To znamená, že členovia s platnými povolenkami pstruhovými miestnymi môžu lovi? aj na pstruhových revíroch u uvedených organizácií. Podobne členovia s platnými povolenkami miestnymi na vody lipňové môžu lovi? na lipňových revíroch a členovia s platnými povolenkami kaprovými na revíroch kaprových u uvedených organizácií.

 Platnos? dohody:

Pstruhové vody od 16.04. do 30.09.

Lipňové vody od 01.06. do 31.10.

Kaprové vody od 01.06. do 31.10.

Lovné dĺžky rýb na revíroch zahrnutých do dohody sú stanovené podľa § 12 vyhlášky č. 238/02 Z.z. s úpravou lovných mier a druhov: Pstruh potočný 25 cm, Sivoň americký 25 cm, Pstruh dúhový 25 cm, Lipeň tymiánový 30 cm.

Zoznam revírov platných pre trojdohodu:

 

Pstruhové revíry:

3-6130-4-1 Zázrivka

Od ústia vtoku potoka do rieky Oravy pod obcou Párnica po pramene, vrátane všetkých prítokov.

3-0400-4-1 Bystrička

Od ústia vtoku do rieky Oravy v Bystričke po pramene.

3-1300-4-1 Istebnianka

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava pri závode OFZ v Istebnom po pramene. 3-1910-4-1 Lehotský potok

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava v Malom Bysterci po pramene.

3-1480-4-1 Jelšava

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava pri osade Jelšava po pramene.

3-3080-4-1 Pučov potok

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava v obci Medzibrodie po pramene.

3-1360-4-1 Jasenovský potok

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava v Dolnom Kubíne po pramene nad obcou Osádka, vrátane prítokov. Do revíru je začlenený aj Leštinský potok od sútoku vo Vyšnom Kubíne po pramene. Pravostranný prítok Medzihradné je chovný potok sa zákazom lovu.

3-6190-4-1 Žaškovský potok

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava v pod obcou Žaškov po pramene.

3-2750-4-1 Oravica

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava v obci Tvrdošín po cestný most cez rieku na križovatke ciest v Oraviciach (hranica TANAPu).

3-3940-4-1 Studený potok

Od ústia vtoku potoka do rieky Orava nad obcou Podbiel po cestný most pod obcou Habovka (hranica TANAPu). V úseku od ústia Oravy po prah elektrárne pod Podbieľom je lov na umelú mušku povolený až od 1.6., z dôvodu ochrany významného neresiska lipňa, lov povolený len z brehu.

3-1470-4-1 Jelešňa

Od ústia do VN Orava po cestný most v obci Hladovka.

 

Lipňové revíry:

3-2710-5-1 Orava č.1

Čiastkové povodie rieky Orava od vtoku Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok po ústie do Váhu.

3-2730-5-1 Orava č.3

Čiastkové povodie rieky Orava od telesa VN Tvrdošín po vtok Studeného potoka nad obcou Podbieľ.

 

Kaprové revíry:

3-2620-1-1 Odstavené rameno Istebné

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Orava od závodu OFZ Istebné po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov.

3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica

Vodná plocha štrkoviska pozostávajúca zo 17 vodných plôch pri obci Párnica-Záhrabovo.

3-6050-1-1 VVN Tvrdošín

Vodná plocha nádrže (91 ha) 100 metrov od telesa hrádze po priehradné teleso VN Orava.

 

Revíry MO SRZ Námestovo:

3-0090-4-1 Biela Orava č.3

3-4870-4-1 Veselianka

3-1180-4-1 Hruštínka

3-2400-4-1 Mútňanka

3-1580-4-1 Klinianka/Novo?anka/

3-0080-5-1 Biela Orava č.2

3-0070-1-1 Biela Orava č.1

ŠKOLENIE A SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Školenie 26.03.2006 o 9.00 hodine v SOUs Námestovo.

Skúšky 09.04.2006 o 9.00 hodine v SOUs Námestovo.

VYPISOVANIE ČÍSEL RYBÁRSKYCH REVÍROV DO ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

Pri vypisovaní vychádzky (dátum, číslo revíru) pred začiatkom lovu je potrebné uvádza? nielen stredné štvorčíslie revíru ale aj prvé číslo revíru. Toto číslo udáva príslušnos? daného revíru kjednotlivej oblasti. Napr. rybársky revír č. 3-4870-4-1 Veselianka, potrebné je uvádza? 3-4870. Toto upresnenie je potrebné z dôvodu ujednotenia evidencie ale najmä aby nedochádzalo k prípadnej zámene pri vyhodnocovaní úlovkov (vo zväzových a zvláštnych povolení), nakoľko rybárske revíry sú v jednotlivých oblastiach číslované vždy od čísla 0010.

ÚLOVOK ROKA

Do sú?aže o úlovok roka boli podané nasledovné prihlášky:

Mgr. Ľuboš Mikuška š?uka 16,7 kg strieborný odznak

Tomáš Verníček zubáč 8,0 kg strieborný odznak

Rentka Marián š?uka 12,0 kg bronzový odznak

Gandi Alojz š?uka 8,00 kg

Ján Brňák pstruh pot. 1,75 kg

Marecký Patrik kapor 6,5 kg

ZARYBŇOVANIE V ROKU 2005

Druh ryby

Plán

Skutočnos?

Zdarma

kapor dvojročný

500 kg

500 kg

600 kg

š?uka roček

200 kg

200 kg

 

pleskáč dvojročný

500 kg

0 kg

 

podustva

20 000 ks

36 750 ks

 

pstruh pot. Ročný

10 000 ks

9 285 ks

 

pstruh pot. Štvr?ročný

20 000 ks

16 400 ks

 

lipeň ročný

10 000 ks

1000 ks

1000 ks

pstruh dúhový lovný

500 kg

500 kg

 

hlavátka ročná

200 ks

200 ks

 

 
Celková hodnota zakúpených násad je 312 297,90 Sk. Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-0070-1-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky. 

ZARYBŇOVANIE V ROKU 2006

Druh ryby

Plán

Náklady

kapor dvojročný

500 kg

45 000 Sk

š?uka roček

200 kg

44 000 Sk

podustva

20 000ks

42 000 Sk

pstruh pot. ročný

10 000ks

52 500 Sk

pstruh pot. štvr?roč.

30 000 ks

52 500 Sk

pstruh dúhový lovný

700 kg

66 500 Sk

lipeň ročný

16 000 ks

112 000 Sk

hlavátka ročná

200 ks

1 600 Sk

Celková hodnota násad je 416 100 Sk