2/2008

 

RYBÁRSKY SPRAVODAJ
december 2008
 
 
 
   Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, bohaté úlovky a pekné chvíle strávené v revíroch SRZ v novom roku praje výbor MO SRZ.
 
 
 
Výročná členská schôdza
 
   Výročná členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 01.03.2009
o 900 hodine v Mestskom kultúrnom podniku v Námestove. Pozvánky na VČS budú doručené každému členovi.
 
     
 
Rekordný úlovok roka
 
   Prihlášky do súťaže o rekordný úlovok roka predložte výboru MO SRZ najneskoršie do 31.1.2009
 
 
 
Výdaj povolení na rok 2009
 
   Výdaj povolení na rok 2009 bude v dňoch
             17.01.2009
             01.02.2009
             14.02.2009
v hostinci Furmanka (Konská) vždy od 1300 do 1700 hodiny.
Ďalšie termíny budú oznámené v Spravodaji vo februári 2009.
 
Upozorňujeme že aj v tomto roku bude maximálne 9 výdajných termínov. Je preto potrebné zaplatiť aspoň členské príspevky skôr, aby ste sa vyhli návalom v posledných termínoch.
 
 
 
 
Platenie členského príspevku
 
   Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 31. marca príslušného roku. V opačnom prípade členstvo v organizácii zaniká (§ 4 bod 5 Organizačného poriadku SRZ).
   Pri úhrade po tomto termíne sa považuje záujemca za nového člena. Jeho prijatie musí schváliť výbor, v prípade prijatia platí dospelý člen zápisné vo výške 34 (1 024,28 SK), mládež a študenti 16,50 (497,08 Sk). 
 
 
 Štátne rybárske lístky
 
   Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Námestove, ale bude si ich možné zakúpiť aj pri výdaji povolení. Platba sa vykonáva v hotovosti (ročný lístok 6,50 €  (195,82 Sk), trojročný
16,50 €  (497,08 Sk)) Bez platného rybárskeho lístku nebude členovi vydaná povolenka.
 
 
 
 
Odovzdávanie záznamov
 
   Upozorňujeme členov, že záznam o dochádzke k vode sú povinní odovzdať najneskoršie do 15.1.2009. (§ 14 odst. 16 vyhlášky 185/2006). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.
   Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov – na posledných stranách záznamu o dochádzke. Upozorňujeme na novinku v sumári – návštevnosť revírov – potrebné vyplniť počet návštev pre každý navštívený revír za celý rok.
  
Záznamy pošlite na adresy:
 
Dušan Pindjak                   Slovenský rybársky zväz
Bernolákova 426/3               Miestna organizácia
029 01 Námestovo,               029 01 Námestovo
 
alebo odovzdajte v predajni športových a rybárskych potrieb Jednoty SD u pani Viery Ratulovskej.
 
 
 
 
Trojdohoda
 
   Dohoda o vzájomnej návštevnosti rybárskych revírov a výkone rybárskeho práva zo dňa 03.01.2008 stratila platnosť dňom 31.12.2008 z dôvodu vypovedania zmluvy zo strany MO SRZ Trstená. V prípade schválenia novej dohody, bude jej text uverejnený v Spravodaji vo februári 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia v Námestove
 
 
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
pre platenie zápisného, členských príspevkov a vydania povolení
 
 
 
 
Meno a priezv.: .................................                            dátum nar: ..........
 
Adresa:     ulica ...............................                              č. domu ..............
           
            obec   .................................                                PSČ .................
 
 
Štátny rybársky lístok číslo ..........                                 Vydaný ...............
 
                                                                                         Platný do ............
 
 
 
   Záväzne si objednávam: (vybrané platby zakrúžkujte)
 
1/ Členská legitimácia                                                    (15,06 Sk) 0,50 € 
2/ Preukaz mladého rybára                                            (15,06 Sk) 0,50 €
3/ Stanovy SRZ                                                              (15,06 Sk) 0,50 €
4/ Rybársky poriadok zväzový                                       (15,06 Sk) 0,50 €
5/                    miestny                                                    ( 0,00 Sk) 0,00 €
6/ Zákon 139/2002 + vyhláška 185/2006                        (15,06 Sk) 0,50 €
7/ Poplatok za tlačivo povolenky                                     (15,06 Sk) 0,50 €
 
 
    Miestne povolenie kaprové
8/ Miestne povolenie na vody kaprové                             (903,78 Sk) 30,00 €
9/ Miestne povolenie na vody kaprové so zľavou            (692,90 Sk) 23,00 €
10/ Miestne povolenie na vody kaprové pre ZŤP             (602,52 Sk) 20,00 €
11/ Miestne povolenie na vody kaprové pre RS, vedúcich
    krúžkov a členov nad 70 rokov                                    ( 60,25 Sk) 2,00 €
12/ Detské povolenie na vody kaprové                            (406,70 Sk) 13,50 €
13/ Detské povolenie na vody kaprové pre ZŤP              ( 60,25 Sk) 2,00 €
 
 
    Miestne povolenie pstruhové
14/ Miestne povolenie na PV                                           (692,90 Sk) 23,00 €
15/ Miestne povolenie na PV so zľavou                          (406,70 Sk) 13,50 €
16/ Miestne povolenie na PV pre deti                              (406,70 Sk) 13,50 €
 
 
    Miestne povolenie lipňové
17/ Miestne povolenie na LV                                           (692,90 Sk) 23,00 €
18/ Miestne povolenie na LV so zľavou                          (406,70 Sk) 13,50 €
19/ Miestne povolenie na LV pre deti                              (406,70 Sk) 13,50 €
    Zväzové povolenia
20/ Celozväzové povolenie kaprové                              (2 003,38 Sk) 66,50 €
21/ Celozväzové povolenie kaprové detské                  ( 602,52 Sk) 20,00 €
22/ Celozväzové povolenie kaprové pre členov RS,     (1 159,85 Sk) 38,50 €
23/ Celozväzové povolenie na vody lipňové                  (2 003,38 Sk) 66,50 €
24/ Sezónne povolenie na vody kaprové - 1 revír
    Oravská priehrada                                                     (1 099,60 Sk) 36,50 €
25/ Zvláštne povolenie (na všetky revíry SRZ)        
                   len pre členov SRZ                                     (14 987,69 Sk) 497,50
 
 
    Povinné platby členov:
26/ Zápisné nový člen - dospelý                                     (1 024,28 Sk) 34,00 €
                      - mládež od 15 do 17 rokov                      (497,08 Sk) 16,50 €
                      - deti od 6 do 14 rokov                              (60,25 Sk) 2,00 €
27/ členský príspevok - dospelý člen                              (497,08 Sk) 16,50 €
                      - mládež od 15 do 17 rokov                                   
                        študenti vo veku do 25 rokov                  (406,70 Sk) 13,50 €
28/ poplatok na preteky (len dospelý člen)                     (15,06 Sk) 0,50 €
29/ podporný fond (len dospelý člen)                             (15,06 Sk) 0,50 €
 
 
30/ Príspevok na zarybnenie – neodpracovaná brigáda    (497,08 Sk) 16,50 €
 
 
 
 
    SPOLU UHRADENÁ ČIASTKA                            .......
 
 
 
 
   Dávam týmto súhlas MO SRZ V Námestove, aby zaznamenávala, usporadúvala, vyhľadávala, prehliadala. preskupovala, kombinovala, využívala, uchovávala a poskytovala ústredným orgánom SRZ, Sekretariátu Rady SRZ, Ministerstvu pôdohopodárstva SR, Ministerstvu vnútra SR pre účely registrácie SRZ, moje vyššie uvedené osobné údaje.
 
   Tento súhlas je platný počas môjho členstva v MO SRZ Námestovo. Dňom ukončenia môjho členstva tento súhlas odvolávam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ..................
                                  podpis
 
 
Vysvetlivky
 
 1/ Členská legitimácia - povinnosť zakúpiť si členskú          
    legitimáciu platí
    - pre nových členov
- pre členov ktorí majú členskú legitimáciu značne            
 poškodenú (nečitateľné údaje, potrhaná)
    - ak už nie je voľná kolónka pre nalepenie členskej známky
 2/ Preukaz mladého rybára - viď bod 1
 3/ Stanovy SRZ - povinnosťou každého člena vlastniť Stanovy SRZ
 4/ Rybársky poriadok zväzový - pre držiteľov celozväzovej
    povolenky kaprovej alebo lipňovej.
 5/ Rybársky poriadok miestny - pre držiteľov ktorejkoľvek      
    miestnej povolenky – zostáva v platnosti z roku 2003.
 6/ Zákon o rybárstve č. 139/2002 a vykonávacia vyhláška 185/2006
    sú základné predpisy pre výkon rybárskeho práva.
 7/ Poplatok za tlačivo povolenky povinné pre každého člena, ktorý
    si zakúpi povolenku.
 8/ Miestne povolenie na vody kaprové - platí pre revír         
    3-0070-1-1.
 9/ Miestne povolenie na vody kaprové so zľavou - platí pre     
    revír 3-0070-1-1.
    Vydáva sa pre mládež od 15 do 17 rokov, študentom do 25 rokov,
    ženám (bez ohľadu na vek) a mužom nad 60 rokov ako aj pre
    držiteľov základného povolenia – celozväzové povolenie
    lipňové, Miestne lipňové a Miestne pstruhové.
    Nevydáva sa k sezónnemu povoleniu na jeden revír (povolenie
    pre lov na Oravskej priehrade)
10/ Miestne povolenie na vody kaprové pre ZŤP - platí pre       
    revír 3-0070-1-1.
    Vydáva sa len na základe preukazu ZŤP.
11/ Miestne povolenie na vody kaprové pre aktívnych členov
    rybárskej stráže (nie je nárokovateľné len na základe členstva
    v rybárskej stráži), vedúcich rybárskych krúžkov (pokiaľ majú
    viac ako 10 členov) a pre členov starších ako 70 rokov ak boli
    členmi MO SRZ v Námestove viac ako 20 rokov – platí pre revír
    3-0070-1-1.
    Členovi možno vydať len jeden druh zľavneného povolenia.
12/ Detské povolenie na vody kaprové - platí pre revír          
    3-0070-1-1.
    Vydáva sa pre deti vo veku od 6 do 14 rokov.
    Deti do 6 rokov môžu loviť s jedným rybárskym prútom bez
    navijáka. Povolenie pre deti do 6 rokov je zdarma. Vydáva
    sa len pre deti ktorých príbuzný je členom SRZ.
    Deti od 6 do 14 rokov môžu loviť s jedným rybárskym prútom s
    navijákom alebo bez navijáka.
    V oboch prípadoch môžu loviť len s platným povolením a      
    výlučne v sprievode plnoletej osoby ktorá je držiteľom
    platného povolenia na rybolov.
    Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody sa počas
    prázdnin júl - august bezplatne rozširuje na všetky kaprové
    revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia
    dospelého sprievodcu ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.
    Dolnú hranicu veku musí dieťa dosiahnuť k 31.12. príslušného
    roku.
13/ Vydáva sa pre deti vo veku od 6 do 14 rokov, po predložení
    preukazu ZŤP. Podmienky a rozsah platnosti ako v bode 11.
14/ Miestne povolenie na pstruhové vody - platí pre revír       
    3-1180-4-1, 3-2400-4-1, 3-1580-4-1, 3-0090-4-1 a            
    3-4870-4-1.    
15/ Miestne povolenie na pstruhové vody so zľavou - platí pre   
    revír 3-1180-4-1, 3-2400-4-1, 3-1580-4-1, 3-0090-4-1 a       
    3-4870-4-1.    
    Vydáva sa pre mládež od 15 do 17 rokov, študentom do 25 rokov,
    ženám (bez ohľadu na vek) a mužom nad 60 rokov a pre držiteľov
    základného povolenia – (Miestne kaprové, Miestne lipňové,
    Celozväzové kaprové, Celozväzové lipňové).
16/ Miestne povolenia na pstruhové vody pre deti - platí pre revír
    3-1180-4-1, 3-2400-4-1, 3-1580-4-1, 3-0090-4-1 a 3-4870-4-1.    
    Vydáva sa pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Lov na jednu
    udicu s navijákom alebo bez navijáku výlučne v sprievode    
    plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na   
    rybolov.
17/ Miestne povolenie na lipňové vody - platí pre revír         
    3-0080-5-1.
18/ Miestne povolenie na lipňové vody so zľavou - platí pre   
    revír 3-0080-5-1.  
    Vydáva sa pre mládež od 15 do 17 rokov, študentom do 25 rokov,
    ženám (bez ohľadu na vek) a mužom nad 60 rokov a pre držiteľov
    základného povolenia – (Miestne kaprové, Miestne lipňové,
    Celozväzové kaprové, Celozväzové lipňové).
19/ Miestne povolenie na lipňové vody pre deti - platí pre      
    revír 3-0080-5-1.
    Vydáva sa pre deti od 6 do 14 rokov. Lov na jednu udicu s
    navijákom alebo bez navijáku výlučne v sprievode plnoletej
    osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov.
20/ Celozväzové povolenie kaprové - platné v rozsahu uvedenom   
    v celozväzovom rybárskom poriadku na vody kaprové.
    Vydáva sa iba členom SRZ.
21/ Celozväzové povolenie kaprové - platné v rozsahu uvedenom   
    v celozväzovom rybárskom poriadku na vody kaprové.
    Vydáva sa deťom od 6 do 14 rokov.
22/ Celozväzové povolenie na vody kaprové pre aktívnych členov
    rybárskej stráže (nie je nárokovateľné len na základe členstva
    v rybárskej stráži - platné v rozsahu uvedenom v celozväzovom
    rybárskom poriadku na vody kaprové. Členovi možno vydať len
    jeden druh zľavneného povolenia.
23/ Celozväzové povolenie na vody lipňové - platné v rozsahu    
    uvedenom v celozväzovom rybárskom poriadku na vody lipňové.
   Vydáva sa iba členom SRZ.
24/ Sezónne povolenie na vody kaprové - jeden revír - platí len na
    revír uvedený v povolení (Oravská priehrada)
    Vydáva sa iba pre členov SRZ.
25/ Zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ- platí na všetky
    revíry SRZ (kaprové lipňové a pstruhové). Členovi môže byť
    vydané len po súhlasnom vyjadrení výboru MO SRZ.
26/ Zápisné - platia novoprijatí členovia ako i členovia, ktorí
    prerušili členstvo bez súhlasu MO SRZ. Pri neprerušenom
    prechode z kategórie detí do kategórie mládeže a z kategórie
    mládeže do kategórie dospelých sa zápisné neplatí.
27/ Členský príspevok - platia všetci dospelí členovia, mládež od
    15 - 17 rokov a študenti vo veku do 25 rokov.
    Dolnú hranicu veku musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného
    roku.
28/ Poplatok na preteky - poplatok na organizovanie pretekov na
    zahájenie sezóny. Povinný poplatok pre všetkých členov nad 18
    rokov - odsúhlasené VČS.
29/ Podporný fond - z fondu sa vypláca jednorázová finančná
    čiastka pre pozostalých rodinných príslušníkov. Povinná platba
    pre všetkých členov nad 18 rokov - odsúhlasené VČS.
30/ Príspevok na zarybnenie - Povinná platba pre členov, ktorí
    neodpracovali povinné brigádu odsúhlasenú VČS. Netýka sa žien,
    študentov, členov RS, invalidných dôchodcov, mužov nad 60
    rokov, ZŤP a ZŤPS. Bez úhrady tejto čiastky nebude členovi
    umožnené zaplatiť si členské a nebude mu vydaná povolenka.