2/2006

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Výročná členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 04.03.2006 o 900 hodine v Mestskom kultúrnom podniku v Námestove. Pozvánky na VČS budú doručené každému členovi.

REKORDNÝ ÚLOVOK ROKA

Prihlášky do sú?aže o rekordný úlovok roka predložte výboru MO SRZ najneskoršie do 31.1.2007

ČLENSKÉ LEGITIMÁCIE

V zmysle organizačného poriadku SRZ musí ma? každý člen SRZ členskú legitimáciu opatrenú fotografiou a pečiatkou príslušnej MO SRZ. Bez fotografie v členskej legitimácii nebude členovi umožnená úhrada členských príspevkov.

VÝDAJ POVOLENÍ NA ROK 2007

Výdaj povolení na rok 2007 bude v dňoch
07.01.2007
27.01.2007
18.02.2007
v hostinci Furmanka (Konská) vždy od 13.00 do 17.00 hodiny.
Ďalšie termíny budú oznámené v Spravodaji vo februári 2007.
Upozorňujeme že aj v tomto roku bude maximálne 9 výdajných termínov. Je preto potrebné zaplati? aspoň členské príspevky skôr, aby ste sa vyhli návalom v posledných termínoch.

PLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Členský príspevok je člen povinný uhradi? najneskoršie do 31. marca prí-slušného roku. V opačnom prípade členstvo v organizácii zaniká (§ 4 bod 5 Organizačného poriadku SRZ).
Pri úhrade po tomto termíne sa považuje záujemca za nového člena. Jeho prijatie musí schváli? výbor, v prípade prijatia platí člen zápisné vo výške 500 Sk.

ŠTÁTNE RYBÁRSKE LÍSTKY

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Námestove, ale bude si ich možné zakúpi? aj pri výdaji povolení. Platba sa vykonáva v hotovosti (ročný lístok 200 Sk, trojročný 500 Sk). Bez platného rybárskeho lístku nebude členovi vydaná povolenka.

ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV

Upozorňujeme členov, že záznam o dochádzke k vode sú povinní odovzda? najneskoršie do 15.1.2007. /§ 14 odst. 16 vyhlášky .../2006/. Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.
Záznamy pošlite na adresy:
 

Dušan Pindjak                   Slovenský rybársky zväz
Bernolákova 426/3               Miestna organizácia
029 01 Námestovo               029 01 Námestovo


alebo odovzdajte v predajni športových a rybárskych potrieb Jednoty SD u pani Viery Ratulovskej.